logo uitgesproken erfgoed
Uitgesproken Erfgoed
logo YouTube
Historie Veldhoven
Boekuitgave
Boekuitgave


De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) heeft tot doel de belangstelling te bevorderen voor de cultuur in de gemeente Veldhoven in het algemeen en voor haar geschiedenis in het bijzonder en al hetgeen hiermee verband houdt.

Het bestuur van de SHEV probeert dit doel te bereiken door onder andere:

Vrienden van de Stichting:

De SHEV berust op particulier initiatief en wil als zodanig onafhankelijk functioneren. Een goede relatie met de overheid, vooral op gemeentelijk niveau, acht het bestuur van essentieel belang voor het welslagen van haar doelstelling.

De Stichting beschikt niet over eigen financiële middelen. Zij tracht haar activiteiten per project te realiseren door middel van subsidies, sponsoring, donaties en schenkingen.

Ook U kunt het werk van de SHEV moreel en financieel steunen door overmaking van € 15 (of meer) per jaar. U geniet dan een korting op publicaties en activiteiten. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL61 INGB 0003 7853 17, ten name van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, onder vermelding van VRIEND/VRIENDIN SHEV.

Voor inlichtingen kunt U terecht bij het secretariaat:
Dijkhei 5
5508 VT VELDHOVEN.
Telefoon/fax:040-2546541.
of per e-mail:
veldhoven.shev@kpnplanet.nl

De site is ontwikkeld door Jo Groffie, Hans Brave en Herman van den Bergh.