Informatiebulletin
no. 61/I-net 49  <februari 2023>
versie
Internet


Boekpresentatie 'Een toren als hart van de wijk'

Boekpresentatie aan twee vertegenwoordigers van Wijkplatform d'Ekker Overhandiging boek aan burgemeester
Foto: I. Rijkse-Jansen / SHEV

Foto: Peter Saris.

Maandag 11 juli jl. is het boekwerkje 'Een toren als hart van de wijk' gepresenteerd door de voorzitter/auteur van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV). De eerste exemplaren werden uitgereikt aan twee vertegenwoordigers van Wijkplatform d'Ekker, te weten Hanneke te Boekhorst (links), de voorzitter, en Cor van den Wildenberg (midden), de co÷rdinator van actiegroep 'Red de kerktoren'.
Eveneens zijn er tijdens de raadsvergadering van 12 juli jl. exemplaren aangeboden aan alle raadsleden en aan het college van B & W.

Per fiets op verkenning langs Veldhovens erfgoed

selfie opname fietsploeg

Selfieopname van wethouder Rooijakkers (l.)
met Mirjam Scharenborg (monumentenbeleid), burge-
meester Marcel Delhez en Jacq. Bijnen.

De SHEV heeft de heer Delhez, burgemeester van Veldhoven, en de heer Rooijakkers, wethouder voor onder meer monumentenbeleid, uitgenodigd voor een fietstocht langs een aantal historische plaatsen en gebouwen. Donderdag 29 september jl. was het zover.
Op het programma stonden onder andere de archeologische sites in het Burgemeester Elsenpark en in de Polkestraat, de Mariakapel van Meerveldhoven, het industrieel erfgoed van de sigaren- en textielnijverheid, het rijksmonument Huize Ter Eik en De Oude Kerkhof in d'Ekker.


logo Omroep Veldhoven

Nieuw radioprogramma Omroep Veldhoven

Lokale Omroep Veldhoven besteedt zendtijd aan een tweewekelijks radioprogramma over wetenswaardigheden en achtergronden van het Veldhovens erfgoed en zijn cultuurhistorie.
De uitzendingen, onder de titel 'Uitgesproken Erfgoed', zijn ondergebracht in het programma 'Herman aan de Ketting', en worden tweewekelijks op donderdagmiddag tussen 17.30 en 18.00 uur uitgezonden op de Veldhovense Kabel (tevens in de ether te ontvangen op 107,7 FM, en wereldwijd via de stream op www.omroepveldhoven.nl
De reeks uitzendingen is een samenwerkingsproject van Lokale Omroep Veldhoven en Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Programmamaker en presentator Herman Schoemaker interviewt lokaal historicus Jacques Bijnen.

Uitgezonden items zijn te beluisteren via internet,
zoek op: Uitgesproken Erfgoed - Radio Veldhoven
Een merkwaardige eigendomsoverdracht van het Zandoerlese volkskapelletje

Deze eeuwenoude, devotionele-volkse buurtkapel, met erf en erbij behorend perceel, blijkt plotseling een nieuwe eigenaar te hebben 'gekregen', namelijk de nieuwe Veldhovense parochie Christus Koning.

De kapel van O.-L.-V.
van het Zand aan het
marktveld van Zandoerle
anno 2023.

kapel van Zandoerle
Hoe kan deze verandering van eigendom notarieel zijn verlopen?

Een reconstructie

Bij besluit van de bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch is per 1 mei 2004 de parochie St. Jan de Doper Oerle (met nog enkele parochies) samengevoegd tot een nieuwe r.-k. parochie, te weten de Heilige Drie-eenheid Veldhoven. In de notariële akte van samenvoeging (fusie), evenals in de later aan dit dossier toegevoegde 'akte van Verklaring', wordt de kapel van Zandoerle met bijbehorende percelen, niet genoemd als behorend bij de onroerende bezittingen van de parochie Sint Jan de Doper Oerle.1 Dit is ook niet mogelijk, want het eigendom van de percelen met de kapel staat immers bij de administratie van het kadaster ingeschreven op naam van 'de Roomse gemeente van Zand Oerle' en niet op naam van de parochie Sint Jan de Doper Oerle.2
De uitdrukking 'Roomse gemeente' is hier bedoeld als naam voor een buurtschap en niet als benaming voor een protestantse geloofsgemeenschap of bestuurlijke overheidsindeling, zoals wij die kennen.
Bij een volgende samenvoeging/fusie, ingaande 15 augustus 2013, worden bij notariële akte op 27 februari 2014 de registergoederen van de fuserende parochies gespecificeerd op naam gesteld van de nieuwe parochie Christus Koning Veldhoven. In deze akte wordt (plotseling) de Zandoerlese kapel (met erf en aanliggend stuk grond) in de opsomming van onroerende bezittingen van de nieuwe parochie Christus Koning Veldhoven opgevoerd. Voor wat betreft de tenaamstelling van de grond en de kapel van Zandoerle tekent de notaris onder punt 3 aan .dat de Roomsch Katholieke Gemeente Van Zandoerle thans geheel ressorteert onder de Rooms Katholieke Parochie Heilige Drie-eenheid...3
Ter onderbouwing van deze opmerking meldt de notaris nog Voor zover in deze akte de tenaamstelling in de kadastrale boekhouding van de hiervoor genoemde percelen niet overeenstemt casu quo niet direct aansluit op de namen van de verdwijnende parochies, wordt geconstateerd dat in dat verband mogelijk eerdere fusies niet juist kadastraal zijn verwerkt.
De constatering van de notaris dat het kadaster de registratie mogelijk niet juist verwerkt heeft maakt duidelijk dat hij opgemerkt zal hebben dat de kadastrale boekhouding afwijkt van de eigendomsaanspraken van de parochie/het bisdom. De notaris had bij de tenaamstelling kunnen vaststellen dat de 'de Roomsche gemeente van Zand Oerle' eigenaar is van de kapel en niet de parochie Sint Jan de Doper Oerle, laat staan de huidige toeschrijving aan de parochie Christus Koning Veldhoven.
Een volkskapelletje, dat zich meer dan twee eeuwen onder de zorgzame handen van buurtgenoten weet te handhaven, hoort bij het historisch erfgoed van zijn buurtgenoten (lees: van de Zandoerlenaren).4
Er kan niet worden aangetoond dat het eigendom van de kapel, en het perceel waarop de kapel gebouwd is (inclusief een aanliggend stuk bouwland), in rechte toekomt aan de parochie Sint Jan de Doper Oerle, cum suis de parochie Christus Koning Veldhoven.
Deze zaak is onlangs onder de aandacht gebracht van de notaris, mr. H.J.A.M. van Kruijsdijk, en hem is verzocht deze aangelegenheid opnieuw te bekijken.

NOTEN:

  1. Notariskantoor Veldhoven, akte van samenvoeging (fusie) d.d. van 26-07-2004, zaaknr.: 36120FL, dossiernr.: 28214; inclusief akte van Verklaring (van bijhouding) d.d. 16-11-2004, zaaknr.: 36120, dossiernr.: 28214.
  2. Archief kadaster, O.A.T., op naam van 'de Roomsche gemeente van Zand Oerle', Oerle sectie C, no. perceel: 629, opp. 3 roede 28 ellen, omschrijving: 'kapel en erf' Ún perceel 628, opp. 12 roede 90 ellen, 'bouwland'.
  3. Idem, akte van samenvoeging (fusie) d.d. 27 februari 2014, zaaknr.: 60691NW, dossiernr.: 360361.
  4. Zie voor een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de instandhouding van de kapel het artikel: Bijnen, J., Zandoerle en zijn kapel, in: Bulletin SHEV, februari 2022, www.shev.dse.nl > archief; Ún Koers van Oers, 2022, jrg. 55, nr. 4, p. 24-25; nr. 5, p. 8-9; nr. 6, p. 12-13.terug Terug