Informatiebulletin
no. 58/I-net 46  <juli 2021>
versie
Internet


SHEV in beroep tegen beslissing B&W de Jozeftoren niet te erkennen als gemeentelijk monument

Bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch wordt binnenkort het beroep behandeld dat de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven heeft ingesteld tegen de beslissing van B&W van Veldhoven inzake de zogenoemde Jozeftoren, eertijds deel uitmakende van de r.-k. Jozefkerk aan de Burgemeester van Hoofflaan in de wijk d'Ekker.

Skyline Veldhoven met Jozeftoren

De Stichting kan zich niet verenigen met de beslissing op het bezwaarschrift en de daarin gegeven motivering. Zij is van mening dat er in de beslissing niet op afdoende wijze is ingegaan op de grieven die zijn geuit in het bezwaarschrift, evenals tijdens de naar aanleiding daarvan gehouden hoorzitting. Verder heeft het bestuur van de SHEV de Veldhovense gemeenteraad ervan in kennis gesteld dat het zeer teleurstellend is te moeten vaststellen dat het college geen juiste uitvoering geeft aan de door de raad ingestelde Erfgoedverordening. Veldhoven heeft nog steeds geen enkel gemeentelijk monument, en met de huidige werkwijze van het college zal er nimmer een gemeentelijk monument komen.


De Veldhovense 'Jozef' bepaalt de skyline van d'Ekker.

Tekening Jozeftoren


Boekwerkje over Onze Lieve Vrouwebrug

De 8-delige reeks in het Informatiebulletin over de geschiedenis van de zogenoemde Onze Lieve Vrouwebrug over de rivier de Dommel op de gemeentegrens van Veldhoven met Waalre is gebundeld in een handzaam, 20 pagina's tellend boekwerkje. De na te vorsen gegevens gaan terug tot 1629; de norbertijner kanunnik Joannes Loonen maakt melding van een vermaarde brug en dijkweg, genaamd Onse L. Vrouw Brugge en Onse L. Vrouwe Dijck. Bouwkundige bijzonderheden zijn opgespoord in de dorpsrekeningen van Waalre en Zeelst vanaf 1700 en de latere gemeentearchieven van Waalre en Veldhoven. Zij geven een inkijk in de kosten van onderhoud en vernieuwingen van deze oeververbinding.

Voorkant boekje over Onze Lieve Vrouwebrug Verschenen in reeks II: Cultuurhistorische
Verkenningen in de gemeente Veldhoven, nr. 14

De wederwaardigheden tijdens WO II vormen het slot van deze minihistorie.
Voor geïnteresseerden zijn er enkele exemplaren gereserveerd (bel of mail naar het secretariaat van de SHEV).

100-jarige gemeente Veldhoven groeide van een dorpsgemeente naar een gemeente met stadse kenmerken

Logo van 100-jarig Veldhoven
Logo van
100-jarig Veldhoven
1 mei jongstleden hebben we de 100ste geboortedag van de gemeente Veldhoven gevierd. Door de geldende coronamaatregelen werd dit 'vieren' behoorlijk verstoort zodat er op uitnodiging van het organiserend comitÚ slechts een kleine selectie personen getuige kon zijn van de start van dit jubeljaar.
De officiële openingshandeling bestond uit het onthullen van een bank voor 100-jarige Veldhovenaren in een tot '100-jarigen plantsoen' gedoopt parkje in de rotonde aan de Heerbaan-Heemweg bij een (reeds op 27 januari 2021 geplante) lindenboom. Op de gedenkwaardige dag van 1 mei 1921 zijn de tot dan zelfstandige gemeenten Oerle en Zeelst met de al eerder bijeengevoegde dorpen Veldhoven en Meerveldhoven opgegaan in een nieuwe gemeente met de naam Veldhoven.
Intussen heeft de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven ook zijn steentje bijgedragen in de vorm van de realisatie van een project ten behoeve van de Veldhovense basisschoolleerlingen.

Project 100-jarig Veldhoven

Ten behoeve van de basisschoolleerlingen is een lees- en doeboek samengesteld met bijbehorend stickerschrift. Bij de uitwerking van dit boek is voor een stimulerende en zelfontdekkende aanpak gekozen en de opdrachten zijn zowel klassikaal als buiten schooltijd uitvoerbaar.
Aan de hand van 337 historische afbeeldingen, waarvan 128 nog in te plakken stickerplaatjes, kunnen de leerlingen kennis maken met 40 onderwerpen uit een eeuw Veldhovense geschiedenis (inclusief een terugblik op de vˇˇr-Veldhovense geschiedenis). Tevens wordt, verspreid door het hele boek (in tekstblokken), uitleg gegeven over namen van de Veldhovense straten, pleinen en wijken. Eenmaal compleet is het een waardevol bewaarboek.

afbeelding titel bewaarboek

Het schoolproject kwam tot stand met medewerking van Stichting Veldvest. logo Veldvest Voor de bekostiging werden financiŰle bijdragen ontvangen van Veldhovense bedrijven en instanties, en uit het fonds Vrienden van de SHEV.
Groeten uit 100-jarig Veldhoven 1921-2021 is de titel van het boek dat op woensdag 19 mei door directeur Judith Aust, van basisschool De Heiacker, gepresenteerd werd. Zij reikte het eerste exemplaar uit aan jarige Anne Roubroeks, leerling van groep 7; leerkracht Peter van de Wiel was helaas verhinderd, maar kon via een internetverbinding zijn leerlingen uitleg geven over het project.
De bijeenkomst vond plaats op de schoollocatie Kanteel 6 te Veldhoven.
Het boek telt 72 pagina's en is samengesteld door Jacq. Bijnen, die dankbaar gebruik heeft gemaakt van de Beeldcollectie van SHEV.


In het verleden is er door de SHEV immer stilgestaan bij gemeentelijke jubeljaren. Zo werd er ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de gemeente een reeks geschiedkundige artikelen geredigeerd in het Veldhovens Weekblad (nadien gebundeld in boekvorm): een portrettenreeks van 20 Veldhovenaren, met aan de hand van hun levensverhaal evenzoveel sociale- en maatschappelijke aspecten van Veldhoven; bij het 75-jarig jubelfeest betrof het de realisatie van het zogenoemd 'Driegemeentenpunt van Veldhoven' (gezamenlijk grenspunt van de drie oude gemeenten) middels een plaquette die de eenwording van 1921 op tastbare wijze uitbeeldt, daarnaast een tentoonstelling met portretten van alle - nog in leven zijnde - 75-jarige Veldhovenaren, voorts een boekje over 'Monumenten in Veldhoven' en tenslotte publicaties over Veldhovense onderwerpen in kranten en periodieken; vanwege het 90-jarig jubilee heeft de SHEV een geactualiseerde heruitgave laten verschijnen van het straatbeeldenboek 'Historische Spiegeling', evenals publicaties in dagbladen en tijdschriften.

Impressie stickerboek

Boekomslag en enkele bladzijden uit het stickerschriftterug Terug