Informatiebulletin
no. 32/I-net 20  <juli 2008>
versie
Internet


'Veldhovense' bedevaartkapel gerestaureerd

Onlangs is de restauratie voltooid van de kapel van Werbeek (een gehucht van Retie in België), waar de katholieken van Veldhoven(-dorp) jaarlijks ter bedevaart gaan. Zaterdag 21 juni jl. werd de bedevaartkapel opnieuw in gebruik genomen. De organisatie van deze gebeurtenis was in handen van kerkelijke, culturele en toeristische instanties van de plaatsen Retie, Eersel en Veldhoven. De Processiebroederschap van Veldhoven participeert, samen met de SHEV, in deze grensoverschrijdende samenwerking (opgericht in 1999). In een speciaal samengestelde feestbrochure wordt eveneens over de bedevaartgeschiedenis van Veldhoven geschreven.

Bedevaartkapel Werbeek, foto-inzet Dorpstraat omstreeks 1918

Veldhovense bedevaartgangers bij het uitgaan van de kapel, zaterdag 26 augustus 2000.
(foto: I. Rijkse-Jansen, SHEV)
Foto-inzet: Drukte in de Dorpstraat na terugkeer van de bedevaartgangers, omstreeks 1918.

Ontstaan

Veel parochies hebben al generaties lang een bepaalde band met een of ander Mariaoord, zo ook de St.-Caeciliaparochie in Veldhoven(-dorp) met Werbeek, waar Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in haar kapel wordt vereerd.
Een verklaring voor de Veldhovense keuze stoelt op de overlevering die zegt dat de bedetocht haar ontstaan vindt in een belofte, gedaan door de katholieken van Veldhoven omstreeks 1670/1673 uit dankbaarheid dat hun dorp van de heersende besmettelijke ziekte (de pest) gespaard was gebleven.
Uit de eerste eeuwen is over de Veldhovense bedevaarttraditie niets overgeleverd, en evenmin is bekend of de tocht in werkelijkheid ieder jaar plaatsvond. Onder het pastoraat van Joannes Vingerhoets (1875-1896) kreeg de pelgrimstocht een officiëler karakter, en voor het eerst was er sprake van een processie met heuse misdienaars en bruidjes, tevens 'opgeluisterd' met allerlei attributen, zoals vaandels, flambouwen en een Mariabeeldje.
In 1908 richtte Hubertus Achterberg, de toenmalige pastoor van Veldhoven, de 'Processiebroederschap van Veldhoven naar O.L.Vrouw van Werbeeck' op. Deze vereniging telde bij aanvang rond 400 leden.

Viering begin 21e eeuw

Met de ontkerkelijking van de afgelopen halve eeuw is de massale deelname verminderd. In 2007 namen er rond 60 personen deel (bijna uitsluitend ouderen). De bedevaart wordt tegenwoordig gehouden op de laatste zaterdag van augustus.
Inventarisatie Groene kerkterreinen

Landschapsbeheer Nederland en Erfgoed Nederland inventariseren momenteel de in ons land aanwezig 'groene' kerkterreinen. Het betreft percelen die naast bouwkundige en cultuurhistorische ook landschappelijke en/of ecologische (groene) waarde (bijvoorbeeld bijzondere beplanting en oude bomen) hebben.
Onlangs heeft de SHEV alle Veldhovense actuele en historische gegevens voor het project Groene kerkterreinen (en begraafplaatsen) op een rij gezet en aangeleverd.

kerkhof van de Lambertusparochie Meerveldhoven

Hoofdpad op het kerkhof van de Lambertusparochie Meerveldhoven. (foto: Jacq. Bijnen, SHEV)


ErfgoedaanwinstenHistorisch Veldhoven in Berg Echo

Het maandelijks verschijnend wijkblad Berg Echo besteedt vanaf april jl. een pagina aan het Veldhovens verleden, zoals dit terug is te vinden in nog aanwezige gebouwen en ander onroerend goed. Per editie wordt een cultuurhistorisch waardevol object uit het erfgoed van Veldhoven gepresenteerd in een zorgvuldig gekozen lay-out.

wijkblad Berg Echo

terug Terug