Informatiebulletin
no. 23/I-net 11  <juli 2004>
versie
Internet


HEEMKUNDEVERENIGING VOOR OUDEREN VAN 'HUIZE MEREFELT' IN OPRICHTING

Zorgcentrum Merefelt aan de Parklaan.
Zorgcentrum Merefelt aan de Parklaan.

Zorgverleners van Huize Merefelt aan de Parklaan spelen in op de veranderingsprocessen zoals deze met de termen zorg en zorg op maat de laatste jaren zijn ingezet. Doel hiervan is meer tegemoet te komen aan de wens van de zorgvrager, lees: inwoner van Zorgcentrum Merefelt. De hieruit vloeiende taken en activiteiten zijn erop gericht het 'huiselijk gevoel' van de oudere bewoner zoveel mogelijk overeen te laten komen met de thuissituatie van voorheen. Voor ouderen die de wens te kennen geven een bepaalde activiteit uit te willen oefenen Zorgcentrum Merefelt aan de Parklaan. in verenigingsverband wordt getracht hieraan vorm te geven. Na inventarisatie door de coŲrdinator welzijn bleek een grote belangstelling te bestaan voor een vereniging rond de thema's 'vroeger' en 'oud Veldhoven'. In dit verband werd besloten tot de oprichting van een heemkundevereniging voor de bewoners van Merefelt. Historisch Erfgoed heeft toegezegd hieraan haar medewerking te verlenen.

Motieven bij de ouderen om lid te worden van deze vereniging kunnen variŽren tussen een gevoel van verbondenheid in het plaatselijk heem tot een gezellige manier om mensen met dezelfde interesse te ontmoeten. De SHEV staat klaar om dit nieuwe initiatief 'beleving cultuurhistorie van de eigen woonomgeving' inhoudelijk te ondersteunen. Afspraken in verband met groepsgrootte, begeleiding met deskundigheid van het Veldhovens heem en/of de historie en het gebruik van werkmateriaal (foto's, kaarten, drukwerken, et cetera) zijn reeds gemaakt. In naam van de SHEV zal de heer Frans van Rooij deze vereniging gaan begeleiden.

Ballast Nedam nieuwe sponsor voor Historische Atlas van Veldhoven

Met Ballast Nedam is een tweejarige overeenkomst afgesloten, waarin wederzijdse inspanningen zijn geregeld om de Historische Atlas van de SHEV verder uit te bouwen. De SHEV behoudt het exclusieve recht om illustraties uit de collectie ten dienste te stellen aan derden. De SHEV gebruikt haar beeldmateriaal onder meer bij lezingen, publicaties en bij de kleine wisselexpositie in de Openbare Bibliotheek. Ballast Nedam acht het collectioneren van illustratiemateriaal ten behoeve van het vastleggen van de plaatselijke historie van belang.

logo Ballast Nedam

Oproep voor (oud) beeldmateriaal
Personen, organisaties of bedrijven die hun foto's, films, dia's, negatieven, digitale beeldbestanden, video's of ander beeldmateriaal over onderwerpen betreffende Veldhoven een nuttige bestemming willen geven worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Erfgoed Veldhoven. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om de collectie aan de stichting over te dragen.

Erfgoedaanwinsten

De stichting ontving onlangs de volgende schenkingen:

Monumentencommissie

In de Monumentenverordening 1991 van de gemeente Veldhoven is opgenomen dat de SHEV twee leden ter benoeming voordraagt. Het gemeentebestuur heeft laten weten deze verordening te wijzigen: voortaan zullen twee leden voor de Monumentencommissie via een sollicitatieprocedure benoemd worden; tevens zal een integratie plaatsvinden tussen deze twee leden en de Welstandscommissie, die tenslotte gezamenlijk de Monumentencommissie vormen. Een gemeentelijke Monumentencommissie biedt het kader voor een eigen monumentenbeleid. Het bestuur van de SHEV zal zich blijven inzetten voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Veldhoven.

Venster op Veldhoven

De kleine foto-wisselexpositie in de Openbare Bibliotheek heeft vanaf 10 juni a.s. het thema 'Kloostergebouwen in Veldhoven'.

Geheugenkaartje webadres erfgoedje.
Geheugenkaartje voor het webadres, verspreid onder alle basisschoolleerlingen in Veldhoven.
Website Erfgoedje slaat aan
De in februari van dit jaar geopende internetsite 'Erfgoedje' trekt dagelijks veel bezoekers (tot grote tevredenheid van de samenstellers).
Postzegel erfgoedje.
Speciale zegel van TPG Post met
het Veldhovense Erfgoedje.
De vijf origineelste inzendingen betreffende de site zijn intussen beloond met door de gemeente Veldhoven beschikbaar gestelde en door wethouder P. Smetsers uitgereikte boekenbonnen.
Carmen Lavrijssen, Bram Fisser, Daphne Metselaar, Laurens Verhagen en Sharon Koumans;
Proficiat!

terug Terug