Informatiebulletin
no. 21/I-net 9  <juli 2003>
versie
Internet


HISTORISCHE KARAKTERISTIEK VORIGE St.-CAECILIAKERK VAN VELDHOVEN

caeciliakerk

Reconstructie van de Waterstaatskerk; situatie omstreeks 1860.
Olieverfschilderij door W.J. Faassen, 1997; in particulier bezit.

Onlangs zijn de werkzaamheden voor de renovatie van het perceel aan de west- en zuidzijde van de St.-Caeciliakerk van Veldhoven(-dorp) gestart. Hierbij zal de plattegrond van het voormalige kerkgebouw - een zogenoemde Waterstaatskerk die hier tot in 1914 stond - door middel van een afwijkende steensoort in de bestrating worden aangegeven. Voor de uitwerking van dit plan werd door de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven een studie verricht naar de juiste kadastrale situering van de kerkplattegrond en tevens werd de bouwhistorie van deze vroegere kerk uitgezocht en beschreven. Verder maakte de SHEV een reconstructie van het uiterlijk van deze kerk.


Plannen

De eerste plannen om bij de herinrichting van het kerkplein de plattegrond van de vroegere kerk in de bestrating aan te geven dateren van eind 1995. De realisatie van dit voornemen werd gesteund door het bestuur van de St.-Caeciliaparochie en het gemeentebestuur van Veldhoven.

Plaquette

Bij gelegenheid van de festiviteiten van het 75-jarig bestaan van de tegenwoordige parochiekerk werd reeds in 1988 een bonzen plaquette aangebracht, waarop de contouren van de vorige en de huidige kerk (inclusief van de uitbreiding uit 1957-'58) te zien zijn.pastoor Gerardus Verhoeven

Portret van pastoor Gerardus Verhoeven; hij was pastoor van de St.-Caeciliaparochie van 1826 tot aan zijn dood in 1875. In 1860 schilderde DaniŽl van Nederveen (Den Bosch) de pastoor, gezeten in een armstoel met opengeslagen brevier; en op de achtergrond de Waterstaatskerk, waarvan hij in 1834 de bouwpastoor werd. Dit schilderstuk is te bezichtigen in het parochiecentrum in de Caeciliakerk (Dorpstraat).
logo van Kasteren De Kort makelaardij logo bmv Het geheel (plattegrond en plaquette) zal een zogenoemde Historische Karakteristiek vormen. De SHEV mocht voor dit project een financiële bijdrage van de Veldhovense bedrijven Van Kasteren De Kort en BMV Bouwbedrijf ontvangen.


Postagentschappen en -stempels

De kleine wisselexpositie Venster op Veldhoven in de Openbare Bibliotheek Veldhoven toont tot en met september 2003 afbeeldingen van alle tot omstreeks 1970 gebruikte typen poststempels van Veldhoven (Oerle, Zeelst, Veldhoven en Meerveldhoven) en van de stoomtram, die Veldhoven aandeed. Tevens zijn er afbeeldingen te zien van de (woon)huizen, waarin de postagentschappen waren gevestigd.
In 1852 werden in Zeelst, Oerle en Veldhoven bestelhuizen geopend, waar dagelijks brieven ontvangen, verzonden en afgestempeld werden. Aan het hoofd van deze 'huizen' stonden de zogenaamde brievengaarders die onder het (hoofd)kantoor Eindhoven ressorteerden. Enkele poststempels van de vroegere kantoren in de Veldhovense dorpen. Enige tijd later kregen de bestelhuizen de naam 'brievengaarderskantoren', vervolgens 'postagentschappen' en 'hulppostkantoren'. Met de komst van de telefoon was in elk hulppostkantoor een spreekcel aanwezig (voor het voeren van openbare telefoongesprekken). Door de komst van de tramverbinding Eindhoven-Reusel (Belgische grens) werden vanaf omstreeks 1905 de poststukken met deze 'moderne' lijndienst vervoerd en met ingang van september 1911 konden ook particulieren hun brieven met de tram meegeven. Tijdens het rijden sorteerde en stempelde de conducteur de poststukken (in een afzonderlijke ruimte in de tram).Jaar van de Boerderij

Het jaar 2003 staat in het teken van het zorgvuldig beheer en het behoud van historische boerderijen en erven. De SHEV werkt in dit kader mee aan een inventarisatie van alle nog aanwezige boerderijen en aan een publicatie in het blad van de Boerderijenstichting Noord- Brabant. Ook staat dit jaar in Veldhoven de Open Monumentendag op 13 september in het teken van de boerderij.

Sponsoring Historische Atlas

Erfgoed Veldhoven heeft een sponsorovereenkomst afgesloten met advies-, proces- en projectmanagement De Jager AP&P te Veldhoven. Dit bureau heeft een bedrag geschonken ten behoeve van het opzetten en instandhouden van een Historische Atlas van Veldhoven (een verzameling van allerlei afbeeldingen over onderwerpen en personen betreffende Veldhoven), inclusief het verwerven van auteurs- en publiciteitsrechten van dit beeldmateriaal. De stichting gebruikt deze collectie onder meer als illustratiemateriaal bij lezingen en tentoonstellingen en bij publicaties over Veldhovense onderwerpen. Het toegankelijk maken en de verzorging van de Atlas geschiedt door twee vrijwilligers. Bij het uitlenen van beeldmateriaal zal de SHEV hiervoor een vergoeding vragen, zodat uit de opbrengst de continuïteit van de Atlas op den duur gewaarborgd wordt.

logo De Jager AP&P b.v.

Van het bestuur

Onze voorzitter, Jacques Bijnen, ontving op 29 april jl. bij gelegenheid van Koninginnedag uit handen van burgemeester Cox van Veldhoven de onderscheiding, behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een flink segment van zijn tableau aan verdiensten bestaat uit zijn activiteiten op het brede terrein van het cultuurhistorisch erfgoed van Veldhoven. Aan zijn verzoek om alle leden van de stichting (in welke functie ook) zijn dank over te brengen: 'zonder hun inzet en medewerking had ik deze verrassing en grote eer niet kunnen verdienen' voldoen wij bij deze.

uitreiking ridderorde aan Jacques Bijnen
Foto: VP Vanderfeesten


terug Terug