Informatiebulletin
no. 20/I-net 8  <februari 2003>
versie
Internet


Toename beleid veiligstelling archeologisch erfgoed

grondgebied Veldhoven krijgt de archeologische aandacht die het verdient

De invoering van de archeologiewet moet in 2003 leiden tot een nieuw archeologiebeleid. In deze nieuwe wet krijgen archeologische vindplaatsen en percelen, waarin oudheidkundige sporen worden vermoed, dezelfde wettelijke bescherming als erkende monumenten. Vooruitlopend hierop werken verschillende overheidsinstanties (maar ook gemeenten, waaronder Veldhoven) al met een interim-beleid van de nieuwe regelgeving. Bij de plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening hanteert de gemeente Veldhoven een Archeologische Waardenkaart, die gebieden, waar nog sporen van archeologisch erfgoed worden vermoed, aangeeft. Op verschillende locaties is onlangs een verkennend archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd, zoals in het plangebied van de Kempen Campus aan de Knegselseweg, twee locaties op het terrein van De Berkt te Oerle en in de ondergrond van het tracé van de HOV-lijn. De Archeologische Groep van de SHEV volgt deze activiteiten met grote belangstelling en in één geval kon zij daadwerkelijk haar medewerking verlenen.

Beeld van de werkzaamheden op 27 augustus.

Archeologisch Bouwbegeleiding (ABB)

Met toepassing van de procedure voor het verkrijgen van een archeologievergunning, waardoor de bodem voor grondwerkzaamheden wordt vrijgegeven, is op het terrein van bestemmingsplan 'De Berkt' te Oerle een archeologisch vooronderzoek en een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierna bestond er nog onzekerheid om de percelen archeologisch vrij te geven voor bebouwing: er waren namelijk in een klein gebied vondsten uit de Brons- en IJzertijd (1500-500 v. Chr.) en op een andere plaats paalsporen aangetroffen. Gekozen werd de bouwactiviteiten te laten starten en er was bepaald - om eventueel andere, bodemsporen en archeologisch (scherf)materiaal op attentieplaatsen uit het onderzoek niet te missen - de noodzakelijke bodemingrepen archeologisch te begeleiden. (Dit houdt in dat tijdens het graafwerk personen met archeologische ervaring en kennis aanwezig zijn om waarnemingen te verrichten.) Deze zogenoemde Archeologische Bouwbegeleiding (ABB) werd in augustus-september j.l. uitgevoerd door de Archeologische Groep van de SHEV en geschiedde in samenwerking met een veldarcheoloog van het bureau ARC (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen).
De uitvoering van deze ABB voldeed aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en kan worden gezien als een passend alternatief voor terreinen, waarbij na een onderzoek nog twijfel bestaat de bodem archeologisch vrij te geven.

Vernieuwd accountadres

Het account van de SHEV op het internet is gewijzigd in http://shev.dse.nl/ Geen paniek, het oude adres wordt voorlopig vertaald naar het nieuwe.

Nieuwe uitgaven

- Het gidsje (32 pagina's) met bouwkundige en cultuurhistorische wetenswaardigheden over De TIEN jongste monumenten in Veldhoven werd opnieuw herdrukt (derde druk).
- In november verscheen een nieuwe brochure met een (fiets)route langs Monumenten, Archeologie en Natuur in Veldhoven.

Uitgave: Cultuurhistorische bezienswaardigheden in Veldhoven

Cultuurhistorische bezienswaardigheden in Veldhoven luidt de titel van het in fullcolour uitgevoerde drukwerk, dat tot stand kwam in samenwerking met de gemeente Veldhoven, reclame- en adviesbureau Karbeel en Fotostudio Frans Feijen. Beide uitgaven (brochure en gids) zijn voor geÔnteresseerden gratis af te halen bij de informatieruimte van het gemeentehuis.
- De SHEV kreeg onlangs concurrentie van een nieuw opgerichte stichting, die (eveneens) een boek over de geschiedenis van Veldhoven uit wil geven. Het bestuur van Historisch Erfgoed ziet hierin geen aanleiding de vergevorderde werkzaamheden, die ter voorbereiding van haar uitgave reeds zijn verricht, te stoppen. Op eventuele verzoeken voor het geven van medewerking/informatie aan de 'wedijverende' stichting zal niet worden ingegaan.

Steun voor streven van Erfgoed Veldhoven

Het gemeentebestuur heeft onlangs het verzoek van het stichtingsbestuur - om het budget meer dan trendmatig te verhogen - ingewilligd. De SHEV krijgt hierdoor grotere financiŽle zekerheid bij de planning van haar activiteiten en bovendien wordt er een gunstiger kader gecreŽerd voor het houden van symposia en voor de werkzaamheden van een Consulent Monumentenzorg Veldhoven. Tevens bestaat nu de mogelijkheid een tweetal inventarisaties ter hand te nemen, te weten: van archeologische vondsten en van kerkhoven en begraafplaatsen.

muurreliëf; foto: Frans Feijen, SHEV

Gevelreliëf

Op 9 augustus 2002 ontving Historisch Erfgoed een muurreliëf, dat bij de sloop van een villa (Provincialeweg 174) vrijwel onbeschadigd kon worden verwijderd. De sculptuur is van kalksteen, heeft de afmetingen 116 x 70 x 5 à 7 cm (l x h x d) en stelt de H. Familie in een intieme, huiselijke sfeer voor.
Het reliëf is hoogst waarschijnlijk in 1938 vervaardigd door de gebroeders Van Eck uit Eindhoven (Stratum).
Intussen is het tafereel opgeknapt en heeft een (openbare) plaats gekregen tegen de buitenmuur, rechts naast de ingang van de sacristie bij de parochiekerk van Meerveldhoven, Kapelstraat-zuid 20.

Informatie en advies

Medewerking werd o.a. verleend aan de Toeristische Informatiegids van Regio-VVV Kempen & Peel, de rubriek Historisch Huis in het Eindhovens Dagblad, twee specifiek aan Veldhoven gerelateerde merknamen voor alcoholhoudende dranken voor de PLUS supermarkt, een afstudeerscriptie in de Nieuwe Geschiedenis, d.m.v. het verstrekken van historische gegevens en begeleiding (student geslaagd), een artikel Toen & Nu in Woonblad De Kempen en aan de schoolkrant van basisschool De Berckacker.

Restauratie 'Molenberg'

De archeologische buitenplaats 'Molenberg' in de Molenvelden aan de Banstraat wordt binnenkort gerestaureerd. Ondermeer de twaalf kruipalen zijn zodanig door houtrot aangetast (bij enkele palen zijn de koppen reeds afgebroken) dat zij dringend moeten worden vervangen. De gemeente Veldhoven verleent materiŽle ondersteuning en de Archeologische Groep zal het karwei gaan klaren. Op de Molenberg stond tussen 1462 en 1914 de standerdmolen van Zandoerle. In 1990 heeft de Archeologische Groep deze locatie onderzocht en voor het publiek in zijn 'oude luister' hersteld.terug Terug