Informatiebulletin
no. 19/I-net 7  <juli 2002>
versie
Internet


logo SHEV 12˝ logo SHEV 12˝ Nieuwe plannen en wensen geselecteerd

streven naar verhoging beleving cultuurhistorisch erfgoed

Het onlangs gepasseerde bestaansjubileum (12˝ jaar) van de SHEV kan worden gezien als afsluiting van een opstartperiode, waarin het bestuur heeft getracht de doelstelling van de stichting een herkenbaar gezicht te geven. De lijst van gerealiseerde onderwerpen (zie het Jubileumnummer) moge hiervoor illustratief zijn. Intussen bestaan binnen de instelling nieuwe wensen, ideeën en plannen om ten uitvoer te brengen. Onlangs heeft een bestuurscommissie deze voorstellen/verzoeken op haar realiteit getoetst; daarbij is tevens gelet op de doelstelling van de stichting en de mogelijkheden voor het verwerven van de benodigde financiële middelen. Sommige punten van de opgestelde 'lijst van activiteiten' kunnen - naast de 'reguliere' verrichtingen - worden gerealiseerd onder het begrip project; andere passen in het werkveld van een bepaalde afdeling binnen de SHEV of bij de uitvoering van een specifieke taak.

Project

Een onderdeel, dat kan worden uitgevoerd onder het begrip project, is het plaatsen van een informatiepaneel bij het archeologisch terrein van de vroegere Lambertuskerk aan de Polkestraat-Hagendorenseweg in combinatie met een soortgelijk paneel bij de Merovingische begraafplaats, gelegen in het Dr. Elsenpark. Hierbij dient tevens de onderlinge verwantschap tussen deze historische percelen tot uiting te komen.

Taak

Tot een van haar taken beschouwt de SHEV het opkomen voor en het behouden van gebieden en objecten met cultuurhistorische waarden. Teneinde een mogelijke bedreiging tijdig onder de aandacht te kunnen brengen (b.v. bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen en nota's) zal worden getracht in een vroeg stadium over de relevante informatie te kunnen beschikken.

Restauratie en onderhoud

Ten behoeve van het uitvoeren van zogenoemd ’klein onderhoud’ - zoals schilderwerk, schoonhouden, bestrating, reparaties et cetera - aan de in de openbare ruimte aanwezige kleinere cultuurhistorisch waardevolle objecten, is voorgenomen een team te formeren, dat deze werkzaamheden op zich neemt. Een karwei wat aanstaande is behelsd het vernieuwen van de kruipalen bij de historische buitenplaats 'Molenberg' in de Molenvelden aan de Banstraat.

Onderzoek

Eveneens bestaat het voornemen om een inventarisatie te maken van de op de Veldhovense kerkhoven en begraafplaatsen aanwezige grafmonumenten met cultuurhistorische waarde; ook het inventariseren van 'alle' archeologische vondsten en het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek van gebouwen met monumentale waarde staan op de lijst om te worden uitgevoerd.

Publicaties

Voorts zal worden getracht een publicatie samen te stellen over monumenten en een stripboek te vervaardigen over de geschiedenis van Veldhoven (speciaal samengesteld ten behoeve van de schoolgaande jeugd).

Toeristisch-recreatief

Het vouwblad Veldhoven en zijn historische bezienswaardigheden is aan herziening en een nieuwe druk toe; ook acht de SHEV een gids, waarin de koppeling wordt gelegd tussen het lokaal verleden en de cultuurhistorische kenmerken van Veldhoven, wenselijk. Tevens streeft de SHEV ernaar om bij een algemeen informatiepunt - bijvoorbeeld erfgoedwinkel of infobalie - producten over Veldhoven verkrijgbaar te stellen.

Adviseur

Roel Augusteijn

De heer drs. R.H. (Roel) Augusteijn is toegetreden tot het College van Adviseurs van de stichting. Zijn specifieke inbreng behelst middeleeuwse wetenschappen, in het bijzonder de Latijnse taal. De heer Augusteijn is leraar klassieke talen in het voortgezet onderwijs, thans is hij gedeputeerde voor cultuur in het provinciebestuur van Noord-Brabant. Tot voor kort was hij directeur van onderwijsinstelling 'de Parasol' te Veldhoven.logo kunstwerk

Het project KunstWerk van de Veldhovense basisscholen stond dit jaar in het teken van vertellen. Voor de groepen 7 en 8 was een verhalentocht in de omgeving van Zandoerle uitgezet. Tijdens deze wandeling ontdekten de scholieren vertellers, elk een verhaal vertolkend over kabouters, die vroeger in deze omgeving leefden. Bij de uitwerking van dit project is een beroep gedaan op de adviezen van Historisch Erfgoed.

marktveld van Zandoerle
Op het marktveld van Zandoerle werd 'kattenvlees' gebraden door een van de vertellers.

(Foto: Irène Rijkse-Jansen, SHEV)

Jubileum 12˝ jaar SHEV

De bestuursleden en medewerkers van de stichting hebben aan het jubileumsymposium - 27 april jl. - een goed gevoel overgehouden en gezien de reacties van de deelnemers heeft de dag in alle opzichten aan de verwachtingen voldaan.

Stichtingsvoorzitter Jacques Bijnen Stichtingsvoorzitter Jacques Bijnen tijdens een 'intermezzo'.

(Foto: Hennie Keeris, SHEV)

Zowel gedeputeerde Roel Augusteijn als wethouder Hans van de Looij wezen op een groeiende belangstelling voor de cultuurhistorie van de eigen leefomgeving. 'Het monumentenbeleid staat bij de provincie in de kijker', aldus Augusteijn in zijn openingswoord. Veldhovens portefeuillehouder voor monumentenzorg Van de Looij deelde tijdens zijn felicitatiespeech mede, dat - als het aan hem ligt - de lijst van gemeentelijke monumenten snel zal worden vastgesteld en de benodigde gelden voor onderhoud en restauratie zullen worden vrijgemaakt. De dag werd afgesloten met een ontmoetingsbijeenkomst voor de deelnemers. Alle aanwezigen ontvingen een map met relevante informatie over monumentenorganisaties en tevens een syllabus met samenvattingen van de door de sprekers behandelde onderwerpen.

overzicht zaal
Overzicht van de zaal. (Foto: Hennie Keeris, SHEV)

Met dank aan de hoofdsponsors.  

logo ASML    logo BMV

Bij wijze van jubileumgeste stelt de SHEV sets boekwerkjes uit haar publicaties ter beschikking met de bedoeling deze in Veldhoven in de wachtruimten bij kantoren en instanties voor bezoekers ter inzage/lezing te leggen. Mogelijk wordt hiermee de belangstelling voor de historie van Veldhoven verhoogd.

terug Terug