Informatiebulletin
no. 17/I-net 5  <februari 2002>
versie
Internet


logo SHEV 12˝ logo SHEV 12˝ 12½ jaar op de bres voor Veldhovens Erfgoed

koperen jubilee in teken monumentenbehoud

30 Maart aanstaande is de dag waarop de SHEV 12½ jaar geleden officieel van start ging. Gedurende deze periode - in feite reeds jaren eerder ingezet - ijveren alle deelnemers van de stichting (bestuur, adviseurs en medewerkers) ervoor de kennis van het 'Veldhovense Eigen' te vermeerderen en deze met gebruikmaking van vele vormen van informatieverspreiding onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Onmisbaar hierbij was en is de morele en financiële steun van de 'Vriendenclub', het gemeentebestuur, bedrijven, instellingen en vanzelfsprekend van geïnteresseerden

Symposium

Het stichtingsbestuur wil het jubileum aangrijpen om in het voorjaar een symposium met workshops te organiseren voor eigenaren en bewoners van en overige betrokkenen bij de monumenten in Veldhoven. Uit de verschillende overheden bestaat een pakket aan wetten en regels rond het behoud van deze geklasseerde gebouwen. Daar deze wet- en regelgeving ingrijpend gaat veranderen - onder meer voor subsidies, belastingfaciliteiten, financiering bij onderhoud, restauratie en instandhouding - rekent de SHEV het tot haar taak een voorlichtende inspanning te verrichten. Het bestuur acht de te organiseren bijeenkomst van belang voor het behoud van de Veldhovense monumenten. Rond de organisatie van het symposium zijn intussen al contacten gelegd.

Met het bulletin wil de stichting u informeren over de ontwikkelingen rond haar activiteiten. U kunt het Informatiebulletin ook op uw e-mailadres ontvangen. Wilt u reageren, meldt u aan bij het secretariaat of via veldhoven.shev@kpnplanet.nl

Uitbreiding bestuur

Frans van Rooij Onlangs is de heer Frans van Rooij toegetreden tot het bestuur van de stichting. Het ligt in de bedoeling dat hij de functie (penningmeester) van Henk Mijland overneemt. De heer Van Rooij (59) is een rasechte Veldhovenaar (geboren in de Rapportstraat). Velen kennen hem vanwege zijn activiteiten voor onder meer het jeugdwerk in d'Ekker; tevens legt hij een grote betrokkenheid voor de historie van Veldhoven aan de dag en is hij in zijn vrije tijd een enthousiast fotograaf. Door deze uitbereiding bestaat het bestuur uit vijf leden.

Van gulden naar €uro

Tijdens de €euromarkt van Rabobank Veldhoven - december j.l. - was Historisch Erfgoed zowel op het buitenterrein als in de bankhal aanwezig om informatie te verstrekken over haar activiteiten en producten (o.a. de nieuwe cd-rom).

1550ste Bezoeker website www.dse.nl/shev

De ontwikkeling van het elektronische informatieverkeer is onomkeerbaar: de interesse voor informatie op het internet wint het steeds vaker van de gedrukte kennisverspreiding. Het internetdomein van de SHEV, dat vanaf februari 2000 is aan te klikken, heeft niet over belangstelling te klagen. Onlangs werd de 1550ste bezoeker geregistreerd. Vooral na eind november 2000, toen de site is uitgebreid met informatie over de historie van Veldhoven, is er een toename van belangstellenden ontstaan. Ook de links op de sites van de gemeente Veldhoven, de Openbare Bibliotheek en het Erfgoedhuis Noord-Brabant naar de homepage van de SHEV zorgen voor regelmatig bezoek. De gemiddelde dagscore stond op 2 'views'; het laatste half jaar op ruim 3. Verreweg het grootste aantal bezoekers komt uit eigen land; vertegenwoordigd zijn ook België (19x) en Engeland (6x) en zelfs Zweden, Noord-Amerika (28x), Italië en Australië lijken belangstelling te tonen voor Veldhoven. Het gaat hier maar om enkele bezoekjes, die mogelijk ook een andere betekenis kunnen hebben. Wist alle vorige Internetbulletins onder de knop 'Archief' te raadplegen zijn?

Monumenten van jongere bouwkunst

Tot en met april handelt de foto-expositie in de Bieb over deze groep geclassificeerde gebouwen uit de periode 1850-1940. Dankzij de medewerking van de gemeente Veldhoven is een gids (met routekaart) over deze panden in herdruk gebracht. Dit boekwerkje is gratis verkrijgbaar in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Boerderij 'Berkter Hoef' aan de Vilderstraat te Oerle.(Tekening: Henk Kemperman)
Boerderij 'Berkter Hoef' aan de Vilderstraat te Oerle.(Tekening: Henk Kemperman)

Archeologische Groep I

Tijdens de jaarlijkse bindingsdag bezocht de groep het Heemmuseum ALS ICE CAN te Arendonk (valkerij en sigarennijverheid), het torenmuseum te Mol (beiaardconcert) en het sfeervol verbouwde gemeentehuis annex administratief centrum en bibliotheek van Mol (voormalige weverij).

Archeologische Groep II

Een deel van het voormalige grondgebied van de Sint Severinusstichting aan de Berkt te Oerle is in procedure om te worden (her)bebouwd. Alvorens de bouwwerkzaamheden van start gaan zal de locatie - aangemerkt als archeologisch waardevol - een onderzoek ondergaan. De stichting heeft aangeboden de kennis en ervaring van haar Archeologische Groep in te schakelen bij het archeologisch programma. Dit is welwillend in overweging genomen.

Verkooppunten Erfgoedproducten

De producten (boeken en multimedia) van de stichting zijn verkrijgbaar bij de twee Veldhovense boekwinkels AKO (voorheen Verhagen), Pleintjes 64 en Bruna, Meent 26.
logo AKO          logo Bruna

logo SHEV 12˝

vrienden van de stichting

U bent VRIEND (of uiteraard VRIENDIN) van de stichting indien u sympathiseert met de doelstelling van de stichting. Officieel wordt u ingeschreven als VRIEND van de stichting wanneer u uw morele en financiële steun concretiseert door een bijdrage van €11,35 (of meer) per jaar (was f 25,-). U komt dan in aanmerking voor korting op publicaties en activiteiten. Vanzelfsprekend krijgt u ons bulletin gratis in uw bus. Uw bijdrage kunt u overmaken bij op het rekeningnummer van de stichting.

Drukwerk

Een onderdeel van de dienst Beeld & Geluid is het doen vervaardigen van illustraties betreffende de cultuurhistorie van Veldhoven. Intussen zijn zes ansichtkaarten en een bedevaartsprentje verschenen.

Schenkingen

De collectie overlijdensprentjes (circa 2500 stuks), die de stichting bezat, is in zijn geheel aan het streekarchief te Eindhoven geschonken.

Lezingen

Voor de K.B.O. Veldhoven(dorp)-Zonderwijk -'t Look en de K.V.B. afdeling Zeelst werden voordrachten gehouden over de geschiedenis van Veldhoven.

terug Terug