Informatiebulletin
no. 16/I-net 4  <juli 2001>
versie
Internet


MINI-EXPOSITIE Venster op Veldhoven KRIJGT ZO MOGELIJK GROTERE OPZET

Verleden jaar is in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een 4-maandelijkse expositie gestart waarin telkenmale - door middel van beeldmateriaal (ansichten, foto’s, kaarten, tekeningen, et cetera) en voorzien van korte teksten - onderwerpen uit de cultuurhistorie van de Veldhovense samenleving worden getoond. Intussen loopt de vijfde aflevering onder de titel Pensionaat van de zusters van Liefde te Oerle in ansichten. Eerdere onderwerpen gingen over: Honderdjarige Veldhovenaren in de vorige eeuw, Vaantjes en santjes ter ere van O.L.Vr. ter Eik, Tramsporen in Veldhoven en tekenaar- kalligraaf Jacq. Cuijpers uit Zeelst.

Vanwege het zeldzaam of nooit getoonde beeldmateriaal per specifiek onderwerp is er volop belangstelling. Dit valt op te maken uit de vragen, die over het betreffende thema aan de SHEV worden gesteld. Ook de ruime aandacht, die de media besteedde aan deze mini- exposities, zorgde voor toenemende interesse. Helaas is de beschikbare ruimte te beperkt om de items uitgebreider en aantrekkelijker te exposeren. Verheugend is daarom het feit, dat de directie van de bibliotheek gaat bekijken of er extra panelen aan het ’Venster’ kunnen worden toegevoegd. De opstelling behoudt haar plaats in de afdeling Veldhoven Literatuur.

VRIENDEN VAN DE STICHTING

U bent VRIEND (of uiteraard VRIENDIN) van de stichting indien u sympathiseert met de doelstelling van de stichting. Officieel wordt u ingeschreven als VRIEND van de stichting, wanneer u uw morele en financiële steun concretiseert door een bijdrage van f 25,- €11,2 (of meer) per jaar. U komt dan in aanmerking voor korting op publicaties en activiteiten. Vanzelfsprekend krijgt u het bulletin gratis in uw bus.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de stichting.
Nieuwe medewerkers

De heer en mevrouw Gijbels houden zich wekelijks bezig met het archiveren van de Historische Atlas van Veldhoven. Dankzij hun medewerking en de financiële ondersteuning door Rabobank Veldhoven wordt het op orde brengen van de collectie veilig gesteld.

Landelijke Open Monumentendag

De Landelijke Open Monumentendag wordt gehouden op 8 september a.s., thema Huis en Haard.

Archeologische groep

9 Juni j.l. bezochten leden van deze afdeling een lezing over het archeologisch onderzoek op het terrein van Meerhoven.

Nieuwe schenkingen

De heer Hoeks, conservator van het Pankenmuseum te Bergeijk, schonk een brochure uit de collectie van P.N. Panken; uit de nalatenschap van oud-Meerveldhovenaar Jan van Nuenen ontving de SHEV een aantal boeken; de heer Tinus van der Velden droeg zijn verzameling van ruim 4000 sigaren en aanverwante artikelen officieel over aan de stichting (alles blijft nog onder zijn hoede).

Informatiemarkt

logo SRE Zaterdag 27 oktober a.s. organiseren de Brabantse archiefdiensten, waaronder het Streekarchief Regio Eindhoven, een dag, waarin audiovisuele bronnen (filmbeelden) centraal staan. Doel is bekendheid te geven aan het bewegend beeld als bron voor de kennis van het verleden. Op de bijbehorende informatiemarkt is de SHEV aanwezig om zich te presenteren en informatie te geven over activiteiten, producten en collecties.


IMPULS AAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING EERSEL-RETIE-VELDHOVEN

De uit 1999 daterende samenwerking tussen kerkelijke, culturele en toeristische instanties van Eersel, Retie en Veldhoven trok onlangs opnieuw de aandacht. Symbool van verbondenheid In de belangstelling stond de meer dan drie eeuwen durende verbondenheid van de Caeciliaparochie van Veldhoven(-dorp) met de kapel te Werbeek - een gehucht van de Belgische gemeente Retie - waarin de verering van O.L.Vr. ter Sneeuw plaatsvindt. Volgens de overlevering gaat er jaarlijks - waarschijnlijk reeds vanaf 1673 - een bedevaart van Veldhoven naar de kapel te Werbeek. Deze eeuwenoude verbondenheid is door de beeldsnijder Piet Rombouts uit het Trapjeshuis aan de Kapelstraat- noord uitgebeeld in eikenhout. De voorstelling is door zijn echtgenote Annie gepolychromeerd en verguld. Vrijdag 25 mei j.l. werd het paneel officieel overgedragen aan de eigenaar en aan de beheerder van het bedehuisje te Werbeek. Zij zegden toe het herdenkingsreliëf een vaste plaats te geven in de kapel. Onder de aanwezigen bevonden zich de pastoor, burgemeester en alle schepenen van Retie; de loco-burgemeester en een wethouder voor cultuur van Veldhoven; vertegenwoordigers van het bestuur van de Caeciliaparochie en van de Broederschap van de bedevaart van Veldhoven naar Werbeek; voorts representanten uit de grensoverschrijdende samenwerkende instanties. De bedevaart vanuit Veldhoven valt dit jaar op zaterdag 25 augustus.

terug Terug